سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ضرب سلطانیه (۷۲ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۸۸
تاریخ خلق : از ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک