سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ضرب اربل(۷۲۰-۷۲۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۹۸
تاریخ خلق : از ۷۲۰ قمری (قرن ۷) تا ۷۲۹ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)