سکه ی نقره سلیمان (همسر ساتی بک)، ایلخانان مغول ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره سلیمان (همسر ساتی بک)، ایلخانان مغول، سال ضرب احتمالا ۷۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۸۷
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک