سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی، ضرب شماخی، ۸۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۸۹
تاریخ خلق : ۸۳۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک