سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی با انگ ابوسعید تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی با انگ ابوسعید، ضرب سبزوار
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک