سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی، ضرب تبریز، ۴۹ ۸ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۲
تاریخ خلق : ۸۴۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک