سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۱۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۸۰
تاریخ خلق : ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک