سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی، ضرب تفلیس، تاریخ ضرب نامشخص( تنها یک مونوگرام (ی) دیده می شود که احتمالا می توان سال ضرب را بر اساس آن بعد از سال جلوس ۱۱۱۵ ه.ق محاسبه کرد)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۲۲
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :