سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان احمد سوم عثمانی، ضرب تبریز، تاریخ ضرب نامشخص( تنها یک مونوگرام (ی) دیده می شود که احتمالا می توان سال ضرب را بر اساس آن بعد از سال جلوس ۱۱۱۵ ه.ق محاسبه کرد)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۴۷
تاریخ خلق : از تا
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :