سکه مس

نظر شما:

سکه ی مسی احتمالا صفوی یا قاجار
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۱۸
رنگ : مسی با لکه های تیره و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک