مرغابی

Your Comment:

یک عدد مرغابی سنگی، با تکنیک ساخت کنده کاری و تراش سنگ.
Accession Number: 0000.14.00003
Tags :