کتبیه سنگی تیموریان (گورکانیان)

Your Comment:

کتیبه سنگی به خط ثلث بنایی.
Accession Number: 0000.14.00004
Date : 897 قمری (قرن 9)
Color : خاکستری
Tags :
Historical period of تیموریان (گورکانیان) on timeline