تندیس

Your Comment:

تندیس تزیینی به شکل پیکره یک زن.
Accession Number: 0000.14.00006
Medium : پیکره
Tags :