نمایی از کوههای شمیران پهلوی

Your Comment:

نمایی از کوههای شمیران که از داخل تهران به تصویر درآمده است. این نقاشی از آثار ناتمام کمال الملک است که می توان نحوه اجرای اثر را در آن دید. نقاش ابتدا طرحی مدادی از کار به همراه سایه های ملایم اجرا کرده و سپس رنگ گذاری از مرکز بوم را آغاز نموده است. منظره کوه ها و درختان تمام شده به نظر می رسد اما مشخص نیست به چه علت کار نیمه رها شده است، به خصوص آنکه تاریخ و نوشته ای نیز بر روی آن نیامده است. نمای جلوی اثر فضایی بزرگ و نا تمام را به تصویر کشیده با دیوارهای بلند و خالی از هرچیزی. وجود فضایی اینچنین خالی در جلوی تصویر به لحاظ ترکیب بندی چندان مقبول نیست و شاید هم اضافه و یا کم شدن عناصری در اثر هنوز قطعی نبوده. در طرح مدادی درجلوی تصویر دو فضا به چشم می خورد که نقاش آن را خالی از هاشور گذاشته است. گویی آنجا چیزی بوده است که در زمان دیگری مشخص و یا ترسیم می شده است.
Accession Number: 1393.01.00011
Artists : کمال الملک (نقاش)
Medium : طبیعت پردازی
Date : از شمسی (قرن 14) تا نامعلوم
Color : کرم
Dimensions : length (83 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (63 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline