قطعه نستعلیق ممتاز .سیاه مشق .قلم جلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم جلی .صفحه پردازی :سیاه مشق .کاغذ :فرنگی آهارمهره اخرایی .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۲۹۶ق.رقم:میرزا غلام رضا اصفهانی .بین خطوط نقوش اسلیمی .اطراف خطوط طلااندازی محرر ومنقش گل وبرگهای الوان .جدول کشی به آبی آسمانی .شنگرف.سبز.طلایی ولاجورد.پاسپارتو:منقش ومجدول برزمینه کرم روشن افشان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۹
پدید آورندگان : میرزا غلامرضا اصفهانی (۱۲۴۶ تا ۱۳۰۴ ه.ق) (خوشنویس)
موضوع اثر : عبارت قرآنی
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:اخرایی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره اخرایی، طلا اندازی منقش و محرر، جدول کشی، پاسپارتو منقش،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)