قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :دفتری ۱۵ سطری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان .مرکب :مشکی .بین خطوط طلا اندازی منقش ومحرر .حاشیه دارای تسمه اندازی به آبی تیره وگل بهی .جدول کشی به طلا .سبز باتحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی .کمند به قهوه ای وطلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۳
موضوع اثر : مدح ناصر الدین شاه قاجار
تاریخ خلق : (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی زرافشان، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان