قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :آهار مهره نباتی .مرکب :مشکی .حاشیه :تسمه اندازی به گل بهی وعودی .جدول کشی به طلا .سرخی وسبز با تحریر مشکی پاسپارتو به نخودی .کمند به تحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۸
موضوع اثر : نامه نگاری
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی، کمند اندازی، جدول کشی، تسمه اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی