تسمه اندازی

تًسمه‌اندازی (hoop): بریدن و چسباندن نوارهای باریک از کاغذ الوان در اطراف قطعات خوشنویسی که جنبۀ تزیینی دارد.[۱]


۱- قلیچ‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ۳۸.

نظر شما: