قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .کتابت

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی وکتابت .صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی.مرکب :مشکی.رقم :علی الکاتب.زمینه چلیپا حل کاری .حاشیه:دارای ۸چلیپا بقلم کتابت خفی بر زمینه فستقی .لچکها مذهب ومنقش به گلهای الوان.جدول کشی به عودی .عنابی .طلا ولاجوردبا تحریر مشکی.تسمه اندازی با زرافشان درشت بر زمینه فستقی.پاسپارتو به سرنج .کمند به طلا باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۹
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس) حلیم ابوالحسن یمین الدین بن سیف الدین محمود معروف به امیر خسرو دهلوی (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از یک غزل امیر خسرو دهلوی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی، حل کاری، جدول کشی، زرافشان، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک