قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت.صفحه پردازی:مورب ودفتری.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب:مشکی .رقم :احمد نیریزی.حاشیه:دارای تسمه اندازی به گل بهی.جدول کشی به طلا .بنفش وسفیدآب .پاسپارتو به فستقی .کمند به سفیدآب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۸
پدید آورندگان : میرزا احمدنیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : آیاتی از قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان