میرزا احمد نیریزی

میرزا احمد نیریزی

احمد بن شمس‌الدین محمد نیریزی از مشاهیر و بزرگان خط نسخ است. وی خدمت آقامحمدصادق ارجستانی مشق کرد و مدتی در سلک شاگردان آقامحمد ابراهیم‌ ­قمی در آمد.

از مجموع آثار قلمی او چنیــــن برمی آید که در سال 1100ق به اصفهان آمد و به‌دلیل اختصاص او به دربار شاه سلطان حسین صفوی رقم سلطانی را می‌نوشت. با توجه به محدوده زمانی آثارش، 1094 - 1177ق او در 83 سال از عمر پربرکتش را به نوشتن قرآن، ادعیه و قطعات دیگر صرف کرد. استاد از آغاز جوانی به خوشنویسی مشهور شده است. آثار او 99 مجلد قرآن، 77صحیفه و تعدادی ادعیه و مرقع است که در یکی از قطعات مرقوم است.

نیریزی در طول زندگی، 60 هزار تومان حق‌التحریر و حق‌الکتابه دریافت کرد. درحالی که مخارج یک سال شهر اصفهان به عنوان پایتخت و یکی از بزرگترین شهرهای جهان 15 هزار تومان بود. وی دارای خصائل بسیار پسندیده بود و از این مبالغ به اندکی قناعت می­کرد و بقیه را به فقرا می­بخشید.

میرزا علاوه بر نسخ و رقاع در نستعلیق، شکسته و نقاشی نیز متبحر بود. قلمش در نسخ دارای چنان لطافت، ملاحت و استحکامی است که بعضی وی را هم طراز میرعماد در خط نستعلیق می دانند. او به اتصالات قوت بیشتری داد وبه هیأت کلمات تناسب بیشتری بخشید. قط قلمش نسبت به نسخ‌نویسان دیگر به دور مایل‌تر است.

نظر شما: