قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت .رنگه نویسی صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۵سطری.کاغذ :دست ساز آهار مهره حنایی .مرکب :سرنج .تاریخ :۱۱۲۲ق .رقم : احمد نیریز ی .حاشیه :تسمه اندازی به مشکی وسبز روشن .جدول کشی به طلا .سرنج .زرد وصورتی باتحریر مشکی .پاسپارتوبه آبی .کمند به طلایی با تحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۶
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس) الفیه ابن مالک (شاعر)
موضوع اثر : اشعاری در صرف و نحو عربی
تاریخ خلق : ۱۱۲۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمیینه :حنایی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره حنایی، سرنج،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهار مهره حنایی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان