نسخ ممتاز- قلم کتابت.رنگه نویسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب :سبز .آبی وشنگرف.رقم :ابوالقاسم.حاشیه :تسمه اندازی به مشکی وقرمز روشن .جدول کشی به سفیدآب وطلایی باتحریر مشکی .پاسپارتو به عودی .کمند به سفیدآب وطلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۳
پدید آورندگان : ابوالقاسم (خوشنویس)
موضوع اثر : سخنان حکمت آمیز
تاریخ خلق : (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب رنگی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، پاسپارتو، کمند اندازی، جدو ل کشی، تسمه اندازی، رنگه نویسی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی