قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی:مورب نویسی ۱۴ سطری .کاغذ :آهارمهره عنابی روشن .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۵۱ق .رقم :وصال شیرازی .حاشیه :تسمه اندازی به لاجورد .جدول کشی به طلایی ولاجورد با تحریر مشکی .کمند به عنابی وطلایی با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۴
پدید آورندگان : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن عربی
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه : عنابی روشن
جنس : کاغذ آهار مهره عنابی روشن، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره عنابی روشن، پاسپارتو، تسمه انداز ی، کمند اندازی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای بنی رضی