قطعه شکسته دفتری زندیه

نظر شما:

قطعه خوشنویسی بخط شکسته نستعلیق ممتاز باقلم کتابت .صفحه پردازی دفتری ۷ سطری روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب مشکی، بین خطوط طلا اندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه اندازی به مشکی و آبی روشن. پاسپارتو مقوای حنایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۵۳
موضوع اثر : مطالب متفرقه جهت سرمشق
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره، طلااندازی مضرس، پاسپارتو، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
فروشنده : سید احمد میر کریمی
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان