قطعه شکسته نستعلیق ممتاز به قلم غبار زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم غبار.صفحه پردازی :مختلط نویسی .کاغذ :دست سازآهار مهره نخودی .مرکب :مشکی. تاریخ :۱۱۹۲ق .نقل باواسطه از محمد شفیع هروی(شفیعا) .بین خطوط طلا اندازی مضرس.حاشیه :دارای تسمه اندازی به صورتی روشن ونخودی.پاسپارتو بسرخی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۷
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : اییاتی از شعرائ مختلف از جمله حافظ و...
تاریخ خلق : ۱۱۹۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک