وصال شیرازی

میرزا محمدشفیع وصال شیرازی

میرزا محمدشفیع وصال شیرازی در سال ۱۱۹۷ ق به دنیا آمد. پدرش میرزا اسماعیل در فن استیفــــــــــاء بی نظیر و در خط رقوم و سیاق یگانه آفاق بود. فتحعلی شاه قاجار وی را به کمال و فضایل بسیار که کمتر در کسی جمع می شود ستوده است. وی تمام اقلام سبعه را خوش می‌نوشت و در شکسته نیز دستی توانمند داشــــــت. در نستعلیق آقا فتحعلی حجاب از شاگردان اوست. در نسخ استاد مسلم و خط نسخ وی علاوه بر استواری دارای لطافت و ملاحت خاصی است. مرحوم وصال علاوه بر خوشنویسی شعر نیز می سرود که اشعار وی نزدیک بـــــه سی هزار بیت و مشتمل بر قصائد، غزلیات و مراثی و ترجیعات و مثنویات و... است. از جناب وصال شش فرزنـــد به یادگار ماند که هر یک به نوعی در عرصه هنر به مراتب بالایی دست یافتند. وی در ماه رجب سال ۱۲۶۲ ق به دیار باقی شتافت و در بقعه مبارک حضرت سید میر‌احمد مشهور به شاه چراغ به خاک سپرده شد. (اطلس خط)

نظر شما: