قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پرداز: مورب و متعاکس. کاغذ: فرنگی آهارمهره قهوه‌ای خیلی روشن. مرکب: مشکی. تاریخ:۱۲۶۱ق. رقم: متین شیرازی به نقل از محمد شفیع هروی (شفیعا). حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به گل‌بهی. جدول‌کشی: به اکلیل طلایی. بنفش و سرنج. پاسپارتو: به آبی. کمند به سرنج و اکلیل طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۶
پدید آورندگان : متین شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن ادبی. فتح نامه
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :قهوه ای روشن
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره قهوه ای روشن، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : عزتملک ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان