قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی:چلیپای سه بندی.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب :مشکی تاریخ :قرن ۱۱ق.رقم:حسن شاملو .بین خطوط طلا اندازی مضرس .دارای دو لچکی مذهب ومنقش .حاشیه :تسمه اندازی به آبی روشن .جدول کشی به طلا .قهوه ای ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به ابر وباد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۱
پدید آورندگان : حسن شاملو (خوشنویس) خاقانی (شاعر)
موضوع اثر : غزلی از خاقانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، تسمه اندازی، ابرو باد، جدول کشی، طلا اندازی ، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان