قطعه شکسته نستعلیق تحریری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق تحریری. قلم: کتابت. صفحه‌پردازی: مورب‌نویسی. کاغذ: نباتی آهار مهره فرنگی. مرکب: مشکی. بین سطور طلااندازی محرر. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی و آبی. جدول‌کشی به سرنج. طلایی و مشکی. پاسپارتو: به نارنجی. کمند به سرخی. طلایی و مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۷
پدید آورندگان : میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مکتوبی منسوب به میرزا ابوالقاسم قائم مقام به فرزندش
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی محرر، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان