قطعه نسخ عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی:مورب ۷سطری .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی.رقم :حسن خوانساری .بین خطوط سبز زنگاری حاشیه:تسمه اندازی به گلبهی وپاسپارتو: به بنفش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۴
پدید آورندگان : حسن خوانساری (خوشنویس) الفیه ابن مالک (شاعر)
موضوع اثر : مقدمه الفیه ابن مالک(در صرف و نحو عربی)
رنگ : زمینه نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذفرنگی آهار مهره نخودی ، تسمه اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
اهداکننده : عزتملک ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان