قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری ۱۱سطری. کاغذ: فرنگی آهارمهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۵۷ق. رقم: محمد شفیع وصال شیرازی. تسمه‌اندازی به عودی. پاسپارتو به سرنجی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۳
پدید آورندگان : محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس) ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری(قرن ۷) (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از قصیده برده بوصیری
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره عسلی، تسمه‌اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان