قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی: دفتری .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .فاقد تاریخ ورقم .صدر صفحه دارای کتیبه بسمله مذهب ومرصع .بین سطور طلا اندازی منقش ومضرس .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش وحل کاری برزمینه نباتی وآبی .جدول کشی بطلا .سبز سیلو .قهوه ای روشن ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به صورتی روشن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۸
موضوع اثر : حمد و ثناء(احتمالا دیباچه کتاب است)
تاریخ خلق : (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی، طلا ا ندازی منقش ومضرس، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک