قطعه نسخ عالی. قلم کتابت جلی زندیه

نظر شما:

یک قطعه نسخ عالی. قلم کتابت جلی. صفحه‌پردازی: دفتری۶سطری. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره حنایی. مرکب: مشکی. رقم: حرره النجاه. بین خطوط اکلیل‌اندازی مضرس. جدول‌کشی به اکلیل طلایی. سبز و سفید با تحریر مشکی. پاسپارتو به زرشکی. کمند به اکلیل طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۵
پدید آورندگان : میر عبدالعال بن میر محمد مومن حسینی متخلص به نجات (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر عربی دراهمیت ثروت
تاریخ خلق : از نامعلوم تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: حنایی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهار مهره حنایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست‌ساز آهارمهره حنایی، اکلیل‌اندازی مضرس، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک