قطعه نستعلیق نفیس. قلم مشقی. دفتری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق نفیس. قلم سه دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره حنایی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۸۳۵ق. رقم: میر علی الکاتب (تبریزی). بین خطوط طلااندازی منقش و محرر به سرنج. دو طرف حاشیه دارای کتیبه‌های بازوبندی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به گل‌بهی و نیلی با نقوش حل‌کاری. جدول‌کشی به طلا و سفیدآب. پاسپارتو: مزین به نقوش ختایی و ترنج با تحریر طلا بر زمینه سبز سدری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۰
پدید آورندگان : میر علی الکاتب (تبریزی) (خوشنویس) امیر فخرالدین محمود بن یمین الدین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی (شاعر)
موضوع اثر : قطعه شعر
تاریخ خلق : ۸۳۵ قمری (قرن ۹)
رنگ : زمینه: حنایی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهار مهره حنایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ دست‌ساز آهارمهره حنایی، طلااندازی منقش و محرر، جدول‌کشی، تسمه‌اندازی منقش، پاسپارتو منقش ، حل کاری،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :