قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در قطع بغلی به خط نسخ (که نام کاتبِ آن حک شده) و در سال ۱۰۳۲ قمری کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۲/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۰۳۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاغذ نخودی
جنس : کاغذ دست ساز ترمه کشمیری، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : کاغذ دست ساز ترمه کشمیری، لاکی (روغنی)، جدول کشی،
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک