الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

متن این نسخه به خط نسخ محمدرضا با تاریخ ۱۰۹۴قمری است که بر روی کاغذ خانبالغ کتابت شده و نیز ترجمهٔ آن به خط نستعلیق است که به شنگرف نوشته شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ عنوان به سفیداب محرّر در کتیبهٔ طلااندود مذهّب؛ عناوین به زر محرّر؛ متن ترجمه بین دو جدول مطلاّی محرّر؛ تمام صفحات مجدول مطلا کمنداندازی شده؛ جلد تیماج طلاپوش ضربی که در کتیبه های معرّق بازوبندی اطراف آن متنی به عربی در وصف صحیفهٔ سجادیه به شنگرف نوشته شده و دارای آستر تیماج سرخ رنگ معرّق است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علیرضا (کاتب)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاغذ نخودی (خانبالغ)
تکنیک : کاغذ دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترصیع, صفوی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان