قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در تاریخ صفر سال ۱۰۹۴قمری به خط نسخ محمدابراهیم قمی بر روی کاغذ خانبالغ کتابت شده؛ دو صفحهٔ آغازین تمام مذهّب مرصّع که سورهٔ حمد در داخل ترنج طلااندود با سفیدآب کتابت شده؛ دو صفحهٔ بعد دارای یک سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ سرسوره ها و علایم جزو و حزب درون ترنج مرصّع؛ علایم وقف به شنگرف؛ فواصل آیات ستارهٔ زرّین و علایم سجده به زر؛ تمام اوراق زرافشان و مجدول مطلا محرّر کمنداندازی شده؛ جلد ضربی ترنج دار طلاپوش با آستر تیماج سرخ ضربی با زمینهٔ سبز و جدول طلاکوب است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد ابراهیم قمی (کاتب)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا صفر ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاغذ نخودی (خانبالغ)
جنس : کاغذ خانبالغ، چرم،
تکنیک : کاغذ دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان