قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در سال ۱۱۴۵هجری به خط نسخ کتابت شده و دارای دو سرلوح، یکی در ابتدای نسخه و دیگری در ابتدای سورهٔ «اسری» است و بین سطور تمام صفحات طلااندازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۳/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۱۴۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کاغذ نخودی (ترمهٔ سمرقندی)
جنس : کاغذ دست ساز ترمه سمرقندی، چرم، کاغذ ابری،
تکنیک : کاغذ دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک