الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ عبدالله یزدی در روز عیدغدیر سال ۱۱۰۲قمری کتابت شده؛ صفحات نخستین دارای سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات زرافشان و متن و حاشیه و مجدول و کمنداندازی شدهٔ محرّر؛ عناوین به زر محرّر؛ جلد لاکی زرّین که خبر نبوی در حاشیهٔ آن به زر نوشته شده و آستر بوم قرمز با جدول مطلاست.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله یزدی (کاتب)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۸ ذیحجه ۱۱۰۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کاغذ نخودی (خانبالغ)
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, ترصیع, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان