قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ سدهٔ ۱۰قمری بر روی کاغذ ترمه سمرقندی کتابت شده؛ صفحهٔ آغازین دارای شمسهٔ مذهّب مرصّع؛ دو صفحهٔ بعد و چهار صفحهٔ آخر تمام مذهّب مرصّع و سورهٔ حمد با سفیدآب محرّر؛ دو صفحهٔ بعد دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ حل کاری و بین سطور طلااندازی با نقش گل و بوته؛ تمام صفحات متن (ترمه سمرقندی) و حاشیه (آهارمهره) با جدول دواله و کمند محرّر و زرافشان؛ علایم در ترنج های مذهّب مرصّع؛ جلد روغنی با نقش گل و بوته و آستر سرخ با زمینهٔ اسلیمی طلایی با رقم ابوالقاسم موسوی حسنی ۱۲۳۸است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم موسوی الحسنی (صحاف)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ نخودی (ترمهٔ سمرقندی)
تکنیک : کاغذ دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک