قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در دوجلد کتابت و صحّافی شده است. کتابت این نسخه به خط نستعلیق مشکول (معرّب) علی بن سلطان محمّد هروی قاری در تاریخ ۱۵شعبان سال ۹۹۵هجری انجام یافته است. تمام اسامی جلالهٔ «الله» با زر نوشته شده است. قراآت سبع و اصلاح متن توسط کاتب در حواشی به خط نسخ نوشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۹/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۵ شعبان ۹۹۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : کاغذ نخودی (ترمهٔ سمرقندی)
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک