قرآن مجید افشاریه

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ مصطفی بن احمد (امام مسجد جامع سوق الملح شهر بروسه) در ۱۱۴۷قمری کتابت شده؛ دو صفحهٔ آغازین و سرسوره ها و حزب و جزو مذهّب مرصّع؛ علایم عشر به شنگرف؛ فواصل آیات دایره زر و سیاهی؛ تمام صفحات دارای جدول دوالهٔ طلااندود محرّر؛ جلد ضربی سرطبل دار مشکی طلاپوش با آستر سرخ و مجدول کار عثمانی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مصطفی بن احمد (امام مسجد جامع سوق الملح بروسه) (کاتب)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۱۴۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کاغذ نخودی (ترمهٔ سمرقندی)
جنس : کاغذ دست ساز ترمه سمرقندی، چرم،
تکنیک : کاغذ دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان