الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ محمدصادق مجنون خوانساری در ذیحجهٔ ۱۰۹۵قمری بر روی کاغذ چوبی کتابت شده؛ دارای سرلوح زرین؛ برخی از اوراق وصالی شده؛ مجدول و ستون بندی شده و کمنداندازی شده؛ زمینهٔ سطور طلااندازی شده به زر و مشکی و جلد میشن ضربی با گل و بوته در زمینه طلایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : امام زین العابدین (ع) (منسوب به امام زین العابدین (ع)) محمدصادق مجنون خوانساری (خوشنویس)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ذیحجه ۱۰۹۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : چوبی، میشن مشکی،
تکنیک : دست ساز، ضربی، مقوا (پاپیه ماشه)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان