الدعاء استیلای افاغنه (هوتکیان)

نظر شما:

نسخ احمد نیریزی با تاریخ محرم ۱۱۴۲ق در اصفهان، ترجمه به نستعلیق و به شنگرف، دارای یک پیشانی مذهّب مرصّع در آغاز نسخه، تمام صفحات متن و حاشیه مجدول کمنداندازی و ستون بندی شده و بین سطور طلااندازی شده، ۲۰ برگ ۷سطری به ابعاد ۲۵/۷.۱۶/۵ سانتیمتر، کاغذ متن ترمه و حاشیه ختائی آبی قطع وزیری، جلد رویه ترمهٔ مغزی با آستر میشن سرخ حل کاری شده
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : محرم ۱۱۴۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، ختائی،
تکنیک : دست ساز، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک