الدعاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ (رنگه نویسی) ام سلمه (دختر فتح علی شاه قاجار) و به سفارش محمدتقی میرزا در سال ۱۲۴۳قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع حاشیهٔ دو صفحهٔ آغازین تمام مذهّب؛ بین سطور طلااندازی شده و دوجدولی؛ کاغذ متن فستقی الوان و حاشیهٔ سفید؛ ۲۱.۱۴/۳ سانتیمتر؛ جلد نسخه نیز ترمهٔ سجاف دار با آستر چرم مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ام سلمه دختر فتحعلی شاه قاجار (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲۴۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ دست ساز فستقی، ترمه سجاف دار، میشن مشکی،
تکنیک : دست ساز، جلدسازی ،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان