الزیاره الجامعه الکبیره قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه در غرهٔ رجب سال ۱۲۹۰قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات دوجدولی به زر و لاجورد؛ کاغذ ختائی ضخیم آهاردار؛ ابعاد ۱۹/۵.۱۲/۵ سانتیمتر و جلد میشن سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۱/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱ رجب ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذدست سازختایی آهار مهره، میشن سرخ،
تکنیک : دست ساز، جلدسازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان