مائه حدیث صفویه

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ حافظ نظام الدین احمد بن زین العابدین زرین قلم در سدهٔ ۱۰ و ۱۱قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات مجدول به زر و لاجورد و شنگرف؛ کاغذ ختائی، ابعاد ۱۸.۱۲سانتیمتر و جلد میشن سرخ لایی با سجاف تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : حافظ نظام الدین احمد بن زین العابدین زرین قلم (خوشنویس) ابوالخیر محمد بن محمد جابری قاری (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث نبوی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، میشن سرخ، تیماج،
تکنیک : دست ساز، جلدسازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان