الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ (متن) و شکسته نستعلیق (ترجمه) سدهٔ ۱۱ و ۱۲قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ حواشی صفحات اول و دوم حل کاری؛ تمام صفحات مجدول و ستون بندی شده و کمنداندازی شده؛ ترجمه و حواشی به شنگرف؛ کاغذ خانبالغ؛ ابعاد ۱۷/۸.۱۰/۸سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوتهٔ برجسته و با کتیبهٔ صلوات در اطراف با امضای محمدتقی اصفهانی مورخ ۱۲۰۹ و آستر لاکی بوم ماشی و در اطراف حدیث نبوی به همان خط است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : امام زین العابدین (ع) (منسوب به امام زین العابدین (ع)) محمدتقی اصفهانی (صحاف)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک