قرآن مجید صفویه

نظر شما:

تمام مصحف شریف با طلا بر روی کاغذ خانبالغ لاجوردی کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۵/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا نامعلوم
رنگ : لاجوردی و طلایی
جنس : کاغذ خانبالغ لاجوردی، طلا نویسی،
تکنیک : کاغذ خانبالغ لاجوردی ، سوخت طلاپوش،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک